Badminton Vereniging Almere

Toedeling begroting BNL blijft een black box

De afgevaardigden hebben naar aanleiding van hun vragen omtrent de begroting 2014 een toelichting ontvangen van het BNL-bestuur. Tevens heeft BNL een kleine poging gewaagd om aan de kostenkant van de begroting de post Algemeen/infrastructuur toe te delen aan drie productgroepen, te weten Topsport, Wedstrijdsport en Breedtesport. Maar echt transparant is het allemaal beslist nog niet, het blijft een black box.

I Opbouw begroting 2014 (bron BNL)

Kosten Sponsors/Subsidies/Bijdragen Resultaat
Topsport 486.000,-- 136.000,-- -350.000,--
Wedstrijdsport 606.000,-- 555.000,-- -51.000,--
Breedtesport 194.500,-- 111.000,-- -83.500,--
Algemeen/infrastructuur 799.500,-- 297.000,-- -502.000,--
Totaal kosten -987.000,--
Contributie + verenigingsbijdrage +990.000,--
Begroot jaarresultaat 2014 +3.000,--

Overzicht I geeft de opbouw van de begroting 2014 weer waarbij de kosten Algemeen/infrastructuur niet zijn toebedeeld. In deze opzet worden sponsoropbrengsten, bijdragen en subsidies wel direct toegedeeld aan de diverse productgroepen en Algemeen/infrastructuur, echter zonder nadere toelichting. Ook wordt er een zeer fors bedrag van € 990.000,-- aan contributies en verenigingsbijdrage nu juist weer niet toegerekend.

In het kader van de transparantie zou een nadere toelichting op de wijze waarop de sponsoropbrengsten, subsidies en bijdragen zijn toegedeeld op zijn plaats zijn. Want ik licht er maar één post uit, namelijk de sponsoropbrengst van Carlton. Op welke wijze is deze opbrengst verdeeld over de productgroepen en welke criteria liggen daaraan ten grondslag. En zo is er ongetwijfeld nog een aantal van deze posten, waarop een toelichting meer dan gewenst is!

II Begroting 2014 met Verdeling algemeen/infrastructuur over de productgroepen (bron BNL)

Resultaat overzicht Kostenverdeling personele kst Kostenverdeling materiële kst Resultaat na verdeling A/I-kosten
Topsport -350.000,-- -88.970,-- -50.256,-- -489.226,--
Wedstrijdsport -51.000,-- -126.444,-- -74.188.-- -251.632
Breedtesport -83.500,-- -100.088,-- -67.007,-- -250.595,--
Algemeen/Infrastructuur -502.500,-- +315.500,-- +191.450,-- +4.450,--
Totaal kosten -987.000,-- -987.000,--
Contributie + verenigingsbijdrage +990.000,-- +990.000,--
Begroot jaarresultaat 2014 +3.000,-- +3.000,--

In overzicht II ziet u dat de toedeling van de algemene kosten aan de productgroepen Topsport, Wedstrijdsport en Breedtesport een forse verschuiving te zien geeft in het totaal aan kosten van deze productgroepen.
Echter de oplettende lezer valt onmiddellijk op dat de post Contributie en verenigingsbijdrage nog steeds niet is toegedeeld aan de productgroepen, maar als één post wordt verantwoord.
Dat kan beter en op basis van wat oude gegevens (2012) ben ik uitgegaan van 40.000 leden, waarvan 16.000 wedstrijdspelers en 24.000 recreantspelers, breedtesporters zogezegd. Dan moet er aan opbrengsten bij de wedstrijdsport € 396.000,-- en aan de breedtesport € 594.000,-- worden toegevoegd.

Als we de post Contributies en verenigingsbijdrage wel toerekenen, dan komen we, en dat zal u niet verbazen, tot verrassende uitkomsten. Ter vergelijking even een overzichtje zonder de toerekening van de contributieopbrengsten en met de toerekening.

Productgroepen Zonder toerekening contributie Met toerekening contributie
Topsport - 489.000,-- - 489.000,--
Wedstrijdsport - 252.000,-- + 144.000,--
Breedtesport - 251.000,-- + 344.000,--
Algemeen/infrastructuur + 4.000,-- + 4.000,--
Totaal kosten - 987.000,-- + 3000,--
Contributie en verenigingsbijdrage + 990.000,--
Jaarresultaat begroot + 3.000,-- + 3.000,--

De eerste vraag die onmiddellijk rijst is, waarom moet de bijdrage van de wedstrijdspelers omhoog. De wedstrijdsport draait met € 144.000,-- keurig positief.
En de breedtesport geeft een overschot te zien van maar liefst € 344.000,--.
Alleen bij de topsport resteert een negatief saldo van € 489.000,--, lees voor het gemak maar een half miljoen euro's.

BNL predikt transparantie, maar brengt dat zeker niet in praktijk. Ik adviseer BNL ten stelligste om ten aanzien van de begroting 2014 alsnog het volgende te doen:

BNL moet nu echt voor de dag komen met gemotiveerde toelichtingen. De argwaan is groot richting BNL omdat afgevaardigden, leden en verenigingen immers jaren in feite voor de gek zijn gehouden omtrent de ware cijfers achter de diverse productgroepen.

De argwaan richting BNL leidt er bij onze vereniging toe, dat er nu al recreanten zijn die graag bij ons spelen, maar geen cent meer willen afdragen aan BNL en ons zelfs verzoeken om op papier te zetten, dat we dat ook niet zullen doen. Die beweging is eerdaags niet meer te keren, want wat zich bij ons voordoet, doet zich ook bij andere verenigingen voor!

Een laatste kans voor BNL zou ik het willen noemen, om de periode van vissen in troebel water, verdacht zwemwater, of hoe we het ook allemaal willen omschrijven, achter ons te laten.

BNL, behandel de afgevaardigden, leden en verenigingen potverdomme nu eens niet langer als een stel onnozelen!

Reageer op dit bericht (“Toedeling begroting BNL blijft een black box ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)