Badminton Vereniging Almere

Van de voorzitter...

In de Algemene Leden Vergadering (ALV) van 27 november 2006 hebben de aanwezige leden met algemene instemming de jaarstukken 2005/2006 goedgekeurd en het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid. De ALV werd met 20 leden goed bezocht en het is een goede zaak, dat er wat meer leden naar de ALV komen dan in het verleden altijd het geval was. In de rondvraag werd een aantal vragen gesteld en die vragen konden of onmiddellijk beantwoord worden of zullen op korte termijn beantwoord worden.

Een afvaardiging van het bestuur heeft inmiddels ook gesproken met vertegenwoordigers van Sportservice Lelystad en van de gemeente Almere. Dit in het kader van het door het bestuur gewenste onderzoek naar, in het kort gezegd, de structuur van de vereniging en de functietyperingen van de bestuursfuncties. Sportservice heeft de leider van het structuur-onderzoek benoemd, te weten Jan Jaap de Groot, een bestuurskundige en de heer De Groot heeft inmiddels kennis gemaakt met een aantal leden van het bestuur. Stephan Melein, als voorzitter van de toernooicommissie bestuurslid van onze vereniging, zal als contactpersoon fungeren tussen de heer De Groot en de vereniging. Naar de Beheerstichting Sportcomplex Almere Oost (BSAO) en de Stichting Sportaccommodaties Flevoland (SSF) zal slechts zijdeling worden gekeken. De gemeente Almere en Sportservice stellen zich op het standpunt dat er jaarlijks al voldoende aandacht en toezicht wordt uitgeoefend door de Stichting Waarborgfonds voor de Sport te Den Haag en de gemeente Almere. Beide instanties ontvangen jaarlijks namelijk een jaarrekening van de SSF, die is opgesteld door een groot landelijk opererend accountantskantoor.
In het eerste kennismakingsoverleg is een aantal onderwerpen aan de orde geweest en de Sportserviceconsulent maakte de bestuursafvaardiging van de vereniging onder meer attent op het feit dat het wellicht handig is een vrijwilligerscoördinator binnen te vereniging te benoemen en dat een grote sportvereniging in Flevoland een Klachtenreglement heeft ontwikkeld, geheel conform de uitgangspunten van het NOC*NSF met een vertrouwensman of -vrouw. Het benoemen van een vrijwilligerscoördinator was al onderwerp van bespreking binnen het bestuur en in het bestuur hebben wij, een twee à drie jaar terug, ook wel eens geopperd een vertrouwenspersoon aan te stellen. Het klachtenreglement is inmiddels in ons bezit en in het bestuur zal ongetwijfeld besproken worden of dit klachtenreglement onderdeel moet worden van het Huishoudelijk Reglement. U ziet het bestuur heeft het er maar druk mee.

Sportief gaat het in competitieverband de vereniging redelijk voor de wind, zij het dat Van Zoelen Almere, team 2, een zorgenkind is. Het team, spelend in de eerste divisie, staat er niet geweldig voor en is in degradatiegevaar. En team 1, Dekker Almere, zal bij een goede uitslag op 23 december 2006 tegen Victoria, veilig zijn.

En één dezer dagen zult U op de site lezen dat in goed overleg met de oprichters van de IBAN besloten is dat de Stichting BadminTop de IBAN zal overnemen.
Daarnaast zal ook één dezer dagen bekend worden gemaakt dat de vereniging een NBB-trainingscentrum zal starten met ingang van januari 2007! Maar ook daar leest U meer van op onze onovertroffen site. En dat onze site niet alleen populair is bij bezoekers maar ook bij andere verenigingen om te kopiëren, dat heeft U ook al kunnen lezen op onze site.

Voorts was het bijzonder leuk te lezen op de site, dat de jaarlijkse traditie van de woensdagochtendgroep, om gezamenlijk een uitgebreide kerstlunch te nuttigen, ook dit jaar weer een groot succes was. Volgend jaar eet ik mee, als dat mag van de organisatoren.

Namens het bestuur wens ik U prettige kerstdagen en een plezierige jaarwissel toe. En ik zie U allen graag op onze Nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2007 om 16.00 uur in Sportcomplex De Toekomstgroep. En staat U tijdens de feestdagen ook even stil bij de minderbedeelden in eigen land en daar buiten.

Henk Staats

Reageer op dit bericht (“Van de voorzitter... ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)