Badminton Vereniging Almere

Raadpleging door Commissie Nieuwe Competitieopzet

De commissie Nieuwe Competitieopzet heeft een voorstel gedaan voor een nieuwe opzet van de Competitie in de eredivisie en de 1e divisie. De verenigingen kunnen tot 18 april reageren. Hieronder het voorstel:

Geachte besturen en competitiecontactpersonen,

Op 9 april 2008 hebben wij u geïnformeerd over de opzet en samenstelling van de commissie Nieuwe Competitieopzet.

De commissie heeft inmiddels de kaders voor de door haar beoogde nieuwe competitie benoemd. Zij heeft vervolgens de LCW verzocht om de verenigingen te raadplegen teneinde het voor deze kaders benodigde draagvlak te verkrijgen.

De kaders die de commissie voor ogen staan zijn de volgende:

Belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

Voor de commissie is de opsplitsing van de Eerste Divisie wel wenselijk, maar geen halszaak. In eerste instantie gaat het vooral om een goede oplossing voor de problematiek die de commissie voor de Eredivisie (Topliga) ervaart.

De commissie verzoekt u met klem om uiterlijk vrijdag 18 april uw reactie op dit voorstel te geven. Wij verzoeken u de reacties rechtstreeks te sturen naar de secretaris van de commissie, Henk Palm – e-mailadres: palm1@chello.nl – met een cc naar de LCW.

Vanwege de tijdsdruk en de gewenste voortgang zal de commissie een gebrek aan reactie op de genoemde datum beschouwen als een bewijs van instemming met de hierboven genoemde kaders. Bij een eventuele afwijzende reactie wil de commissie wel graag geïnformeerd worden over de onderliggende redenen voor zo’n tegenstem.

Namens de commissie en de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken dank ik u van harte voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Namens de Landelijke Commissie Wedstrijdzaken,

Nederlandse Badminton Bond,

Nanning van der Hoop
Hoofd Dienstverlening & Wedstrijdzaken

Reageer op dit bericht (“Raadpleging door Commissie Nieuwe Competitieopzet ↑”)

(wordt niet getoond op de website)
(wordt aan uw naam gekoppeld)
(nee invullen)

Smilies

Richtlijnen voor reacties (uitgebreid)