Badminton Vereniging Almere

Organisatie

Het bestuur van de vereniging bestaat uit een dagelijks bestuur (de voorzitter, secretaris en penningmeester) en de technisch bestuur(de afdeling Jeugd, de afdeling Recreanten, de afdeling Senioren en de afdeling Topsport). Verder zijn er nog afdelingen die zelfstandig functioneren en roulerend met het totale bestuur overleggen. Dat zijn de afdelingen Sponsoring en de Afdeling "Statuten en HHR".

Strikt formeel is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan binnen de vereniging en het bestuur legt rekening en verantwoording af in twee algemene ledenvergaderingen, die jaarlijks worden gehouden. De kwaliteit van de jaarverslaglegging speelt hierin een belangrijke rol. In deze ALV's wordt niet alleen weergegeven wat er in het betreffende jaar is gepresteerd, maar ook wat er eventueel niet is gerealiseerd van hetgeen was voorgenomen. Transparantie dus over de mogelijkheden en resultaten naar de leden. Als belangrijke ‘maatschappelijke sportonderneming’ zit deze verantwoording in de genen van de BV Almere.

De hoofdlijnen van het beleid van de Badminton Vereniging Almere zijn vastgelegd in het beleidsplan 2010. In aansluiting hierop is de organisatie van BV Almere zodanig ingericht, dat voldoende effectief en slagvaardig door de diverse bestuursorganen kan worden geopereerd. Een heldere taakverdeling tussen de afdelingen en het vervolgens nauwgezet vastleggen van de taken en bevoegdheden van deze afdelingen in het Huishoudelijk Reglement, maakt het mogelijk dat de afdelingen vrij autonoom aan de slag kunnen gaan.

Organogram:

Klik voor het organogram