Badminton Vereniging Almere

Organisatie

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de voorzitter, secretaris, penningmeester en de voorzitters van de Sport Technische Commissie, de Jeugdcommissie, de Recreantencommisie en de Wedstrijdcommissie. Onder de Sport Technische Commissie vallen onder meer de zaken die de trainingen en faciliteiten betreffen en de teamopstellingen.

Strikt formeel is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan binnen de vereniging en het bestuur legt rekening en verantwoording af in twee algemene ledenvergaderingen, die jaarlijks worden gehouden. De kwaliteit van de jaarverslaglegging speelt hierin een belangrijke rol. In het jaarverslag wordt niet alleen weergegeven wat er in het betreffende jaar is gepresteerd, maar ook wat er eventueel niet is gerealiseerd van hetgeen was voorgenomen. Transparantie dus over de mogelijkheden en resultaten naar de leden en de stakeholders (de gemeente Almere, de provincie Flevoland en de sponsors). Als belangrijke ‘maatschappelijke sportonderneming’ zit verantwoording in de genen van de BV Almere. In dit kader dienen de mogelijkheden die de moderne technologie de vereniging biedt, denk aan deze prachtige website, te worden benut, temeer omdat in de praktijk blijkt dat de algemene ledenvergaderingen nauwelijks bezocht worden door de leden.

De hoofdlijnen van het beleid van de Badminton Vereniging Almere zijn vastgelegd in het beleidsplan 2010. In aansluiting hierop is de organisatie van BV Almere zodanig ingericht, dat voldoende effectief en slagvaardig door de diverse bestuursorganen kan worden geopereerd. Een heldere taakverdeling tussen de commissies en het vervolgens nauwgezet vastleggen van de taken en bevoegdheden van deze commissies in het Huishoudelijk Reglement, maakt het mogelijk dat de commissies vrij autonoom aan de slag kunnen gaan.

Organogram:

De hoofdlijnen van het beleidsplan: