Badminton Vereniging Almere

Stichting BadminTop

Formeel

De Stichting BadminTop is in 1997 opgericht door de Badminton Vereniging Almere. Tot bestuursleden van de Stichting BadminTop kunnen slechts worden benoemd natuurlijke personen die een binding hebben met de Badminton Vereniging Almere. Het doel van de Stichting BadminTop is het generen van financiële middelen door middel van gemeentelijke subsidies en sponsorgelden teneinde de uitgaven ten behoeve van getalenteerde junioren- en seniorenselecties en team 1, te kunnen doen. Sinds 2014 opereert de Stichting BadminTop onder de naam Badminton Topsport Flevoland met een eigen website BTF

Historie

In mei 1997 ondertekenden de VVD-wethouder van Sportzaken, Cees van Bemmel en de voorzitter van de Badminton Vereniging Almere, een zogenoemd topsportconvenant. De Badminton Vereniging Almere was daarmede de eerste Almeerse sportvereniging waarmede een dergelijk convenant werd ondertekend. Aan de basis van dit convenant lag een door de vereniging opgesteld ‘Topsportplan’.

Letterlijk stond er onder meer in het topsportconvenant:

“Voor U ligt het plan om tot topsport te komen met de Badminton Vereniging Almere. Dat is gezien de sportieve historie van de gemeente Almere uniek te noemen. De Badminton Vereniging Almere geeft hiermede, samen met de gemeente, een aanzet tot een breder topsportklimaat binnen Almere. De eerste stappen op weg naar het hoogste niveau in deze tak van sport; Badminton Vereniging Almere heeft in principe de ‘tools’ om dit te bereiken: beleidsvisie, draagvlak binnen de vereniging en een eigen accommodatie.”

Tot zover een deel van de tekst uit het topsportconvenant van mei 1997.

Vanzelfsprekend wil de gemeente Almere zicht houden op de uitgaven die ten laste van de gemeentelijke subsidie worden gebracht. Teneinde daarover geen enkel misverstand te laten bestaan is de Stichting BadminTop in het leven geroepen. De subsidie van de gemeente en de sponsoropbrengsten worden ten gunste van de Stichting BadminTop gebracht en de uitgaven ten behoeve van de selecties en team 1 worden ten laste van de Stichting BadminTop gebracht. Op deze wijze zijn inkomsten en uitgaven ultiem geoormerkt.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting BadminTop wordt gevormd door Bas van Os (voorzitter) en Richard Schrijer (penningmeester).

De uitvoerende taken van de Stichting BadminTop zijn, geheel dan wel nagenoeg geheel, uitbesteed aan de commissies van Badminton Vereniging Almere.